Het Lerarencollectief stopt!

‘We hebben laten zien wát kan, dát het kan, maar ook wat ervoor nodig is om dit te blijven doen en beter te maken’, aldus voorzitter Lerarencollectief Sharon Martens. Met het ontbreken van voldoende basis acht de Lerarenraad, het bestuur, het niet mogelijk de doelstellingen van het Lerarencollectief te behalen. Dit heeft te maken met vier thema’s: financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit, samenwerking met andere partijen vanuit de inhoud en erkenning op basis van kwaliteit. De leden hebben gestemd:

Beroepsvereniging het Lerarencollectief stopt

Een trieste mededeling uit het persbericht dat zojuist verstuurd is. Met pijn in ons hart hebben we als Lerarenraad besloten de opdracht terug te geven aan de leden. Zij hebben vervolgens op 28 juni jl. gestemd voor het opheffen van de vereniging, zij zien geen andere weg. De leden spreken hun zorgen uit over het gat dat nu opnieuw valt, teleurstelling over het ontbreken van politieke steun aan de organisatie van de beroepsgroep en steun voor de oproep van de Lerarenraad om van hieruit het sectorbrede gesprek te voeren over hoe op bestendige wijze de onderwijsinhoudelijke inbreng vanuit leraren te organiseren.

 

Lerarenraad geeft opdracht terug aan de leden

Sinds de oprichting van beroepsvereniging het Lerarencollectief is zij erin geslaagd als leraren met leraren het vakmanschap van de leraar te laten zien, horen en bevragen. Het ontbreekt echter aan financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit en er is sprake van een spagaat: samenwerken met andere partijen versus profileren om leden te werven. Dit heeft ertoe geleid dat de Lerarenraad, het bestuur van het Lerarencollectief, op de ALV van 07 juni jl. aangegeven heeft de opdracht terug te geven aan de leden.

In de afgelopen maanden is de Lerarenraad in gesprek geweest met het Ministerie van OCW om toe te werken naar een opgeschaalde organisatie met een daarop toegesneden financiering van het Ministerie. De Lerarenraad vindt de uitkomsten onbevredigend en heeft de leden kenbaar gemaakt dat zij het onmogelijk acht om in de huidige context de ambitie – zuiver onderwijsinhoudelijke vertegenwoordiging van leraren in het funderend onderwijs – waar te maken. Dit heeft te maken met vier thema’s die de Lerarenraad in een notitie aan de leden heeft uitgewerkt en in de ALV heeft toegelicht: financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit, samenwerking met andere partijen vanuit de inhoud en erkenning op basis van kwaliteit.

De Lerarenraad acht het niet mogelijk in de huidige context en onder de huidige voorwaarden te bouwen aan een organisatie die substantieel en bestendig bij kan dragen aan de kwaliteit van onderwijs. De opdracht ligt hiermee in handen van de leden. Er zijn twee mogelijke scenario’s:
– leden stellen zich beschikbaar voor de Lerarenraad of als kwartiermaker VO;
– de vereniging wordt opgeheven.

Op 28 juni 2023 zal er in een ALV door de leden een nieuwe Lerarenraad aangesteld worden óf geconstateerd worden dat de vereniging opgeheven gaat worden. De huidige Lerarenraad en de kwartiermakers VO zullen zorgdragen voor een goede overdracht van taken of tot opheffing van de vereniging overgaan.

De Lerarenraad en kwartiermakers VO hebben een moeilijk, verdrietig en teleurstellend besluit moeten nemen. Zij hebben laten zien wat kan, dat het kan, maar ook wat ervoor nodig is om dit te blijven doen en beter te maken.

 

Sharon Martens
Voorzitter Lerarencollectief

Ledenvergadering 2023

Ledenvergadering 2023

Beste collega,

Wij nodigen je uit voor de online Algemene Leden Vergadering op woensdagavond 7 juni 2023 om 19:30 uur. De link voor de vergadering vind je op onze ledenpagina.

Tijdens de ALV zullen we terugkijken op het afgelopen jaar, verantwoording afleggen over onze uitgaven en met de leden in gesprek gaan over de toekomst. Voor dit laatste punt hebben we een notitie toegevoegd.

Agenda:

 1. Opening, mededelingen vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 2022 vaststellen
  Notulen, vragen en/of opmerkingen graag vóór 6 juni naar de secretaris
 3. Terugblik activiteiten afgelopen jaar
 4. Afscheid Bart Staijen en Lusanne Stap
 5. Financieel verslag penningmeester en kascommissie
 6. Toekomst Lerarencollectief
  Notitie: gesprek over hoe verder met het Lerarencollectief
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, heb je vragen voor de rondvraag of wil je je afmelden voor de ALV, mail dan naar de secretaris: dymphy@lerarencollectief.nl.

We zien je graag op woensdag 7 juni 19:30 uur in Teams! Tot dan!

Namens de Lerarenraad van het Lerarencollectief,

Dymphy Weerstand
Secretaris van het Lerarencollectief

Dinsdag 18 april: Avond van de leraar – Effectief Leesonderwijs

Hoe is leesonderwijs bij jou op school georganiseerd? Hoe ontwikkel je leesonderwijs duurzaam en effectief? Wat is nodig in het klaslokaal en in de schoolorganisatie? Tijdens de Avond van de leraar over Effectief Leesonderwijsdinsdag 18 april vanaf 20.00 uur bij Lindenberg Cultuurhuis te Nijmegen en online te volgen – doe je inspiratie op en ontvang je handvatten om het leesonderwijs op jouw school (verder) vorm te geven.

Gasten
Mirjam Snel, Anja Kruifhof, Eline Klaasen, Naomi Smits, Steven Stavast en anderen.

Dagvoorzitters
Bart Staijen en Sharon Martens

Meer info en aanmelden

Kwaliteitswaaier Effectief Leesonderwijs

De afgelopen decennia is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld over effectief leesonderwijs in begrijpend lezen. Deze kennis vindt nog onvoldoende zijn weg naar de praktijk. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs, waar het Lerarencollectief onderdeel van is, heeft als één van haar doelen kennis verzamelen over effectief leesonderwijs en het voor leraren toepasbaar maken van deze kennis.

Zo is in 2021 een visie ontwikkeld op effectief leesonderwijs. Op basis van deze visie is gewerkt aan kwaliteitskaarten voor zowel de leraar, de leesdeskundige(n), de schoolleider en de bestuurder. Deze kaarten beschrijven wat effectief leesonderwijs betekent voor de vier verschillende rollen in het onderwijs. De kaarten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Juist de samenhang van de kaarten maakt leesonderwijs effectief. We spreken daarom niet van losse kwaliteitskaarten, maar van samenhangende kaarten die gezamenlijk een ‘kwaliteitswaaier’ vormen.

De kwaliteitswaaier is hier te downloaden. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen!
Meer informatie over de Kennistafel Effectief Leesonderwijs is te vinden op onze themapagina.

Het Lerarencollectief over… Masterplan basisvaardigheden

De huidige minister van OCW, Dennis Wiersma, investeert de komende jaren € 1 miljard in het onderwijs.

Wij staan positief tegenover het streven middelen vrij te maken om schoolleiders en leraren beter te faciliteren, vanuit het idee dat zij daardoor hun werk goed kunnen doen, focus kunnen aanbrengen in hun curriculum en hun ambities waar kunnen maken. De vraag is in hoeverre het Masterplan Basisvaardigheden daarbij gaat helpen.

In ons artikel laten we zien welke goede punten en kritische tegengeluiden we bij leraren ophaalden ten aanzien van dit nieuwe plan.

Denk mee over onderwijsthema’s po+vo

Wat zijn in jouw dagelijks werk als onderwijsprofessional belangrijke thema’s? Voor welke onderwerpen in de klas en op school zie je graag praktische aanbevelingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt onderwijsprofessionals (po/vo) die willen meedenken over thema’s voor de ontwikkeling van nieuwe leidraden. In deze leidraden worden kennis en inzichten uit onderzoek toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor scholen.

Laat je stem horen

Het NRO wil met de leidraden graag aansluiten bij thema’s die leven in de onderwijspraktijk. Wat vind jij belangrijke onderwijsthema’s om nieuwe leidraden voor te ontwikkelen? Je kunt kiezen uit een lijst met thema’s en zelf thema’s aandragen. Laat je stem horen en geef voor maandag 7 november aan welke onderwerpen jij belangrijk vindt.

Kijk voor meer informatie en het reactieformulier op Onderwijskennis.nl

Denk je ook mee met Groeikracht?

Met Groeikracht willen we bottom-up een verbeter- en onderzoekscultuur in scholen tot stand brengen. We starten met een verbeterdoel vanuit het team, zodat dit goed aansluit bij de specifieke schoolsituatie. Om een goede invulling te geven aan de begeleiding en de werkvormen die we binnen Groeikracht willen gebruiken, zoeken we een aantal leraren en schoolleiders die met ons mee willen denken. Welke werkvormen zijn effectief in de praktijk? Welke interventies waren succesvol? Wat werkt absoluut niet? Aan wat voor soort begeleiding heb je behoefte? Zomaar een aantal vragen die we je graag voorleggen.

Het Nationaal Groeifonds investeert in Ontwikkelkracht, een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs en dat de kwaliteit van het onderwijs duurzaam wil versterken. Het programma Ontwikkelkracht verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Leraren en schoolleiders zijn intensief betrokken en hun vragen vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Daarom deze oproep:
Wie wil er online meedenken om Groeikracht verder vorm te geven vanuit de onderwijspraktijk?
We hebben twee opties voor deze sessie:

– woensdag 9 november van 16:00 -17:00 uur
– donderdag 10 november van 19:00-20:00 uur

Ben je lid van het Lerarencollectief? Dan kun je je aanmelden via de Ledenomgeving.

Ben je (nog) geen lid? Voor slechts 1 euro per maand* sluit je je bij ons aan en maak je het mogelijk dat we, als leraren  met leraren, ons vakmanschap vertegenwoordigen. Klik hier voor meer informatie.

*In de CAO-PO ligt vastgelegd dat jij beschikt over een persoonlijk professionaliseringsbudget van 500 euro per jaar. Dit budget mag jij zelf uitgeven aan jouw persoonlijke professionalisering. Omdat een beroepsvereniging ook bijdraagt aan je professionalisering mag je, als leraar in het primair onderwijs, van de 50 euro lidmaatschap, 38 euro terugvragen aan je bestuur. Je betaalt dus zelf slechts 1 euro per maand.

Lerarencollectief stapt uit overleg Passend Onderwijs

Afgelopen week kwam in het nieuws de volgende kop veelvuldig naar voren: ‘AOb stapt uit overleg Passend Onderwijs met ministerie’. Niet alleen de AOb stapte uit dit overleg, maar ook het Lerarencollectief.

In november 2020 heeft het Lerarencollectief een Position Paper naar de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer verstuurd. Deze Position Paper is besproken in het debat over Passend Onderwijs en de aanbevelingen zouden worden meegenomen in de Verbeteraanpak Passend Onderwijs. Afgelopen week hebben wij moeten constateren dat er onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan de signalen die leraren geven. Zo is de basis om Passend Onderwijs te verzorgen nog steeds niet op orde, maar wordt er al wel gesproken over een versnelde aanpak richting inclusiever onderwijs. Daarnaast is er geen ruimte om beleid te maken op dat wat de leraar onderwijsinhoudelijk nodig heeft om Passend Onderwijs of Inclusiever Onderwijs vorm te geven. Ook stijgt het aantal thuiszitters en zitten er weer meer leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs dan vóór de invoering van Passend Onderwijs. Tot slot ontbreekt het aan passende zorg voor de leerling en ondersteuning voor de leraar.

Het Lerarencollectief heeft geen vertrouwen meer in de huidige werkwijze van het Ministerie van OCW en stapt daarom uit het overleg met het ministerie. Om wél aangehaakt te blijven en vanuit de inhoud van ons vak input te kunnen blijven geven zal er eens per maand een gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter van het Lerarencollectief en directeur OCW. Door middel van gespreksrondes met leraren zal worden vastgesteld of, hoe én op welke elementen van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs het Lerarencollectief nog input zal blijven geven.

Dien je artikel in bij TOPS

Heb je een onwijs goede masterscriptie geschreven over je onderwijsonderzoek waar de praktijk echt iets aan heeft gehad? Of heb je net een lijvig onderzoeksrapport opgeleverd en je zou dit graag eens willen omzetten naar een goed leesbaar stuk voor een bredere doelgroep? Doe je praktijkgericht onderzoek en wil je je puik werk eens echt onder de aandacht brengen? Schroom dan niet langer en dien je artikel in bij TOPS. Onze redactie nodigt jullie – onderwijsonderzoekers, studenten en professionals die actief zijn in alle sectoren van het onderwijs – uit om je onderzoek openacces te publiceren. 

TOPS publiceert artikelen voor iedereen met een interesse voor praktijkgericht onderzoek en de meerwaarde daarvan voor de onderwijspraktijk. TOPS richt zich met name op het bereiken van onderwijsonderzoekers, zittende en toekomstige leraren en schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en beleidsmakers. Artikelen in TOPS richten zich op alle sectoren in het (speciaal) onderwijs. Niks is te gek.

Je kan bij TOPS artikelen met een vrij thema indienen of een artikel dat past binnen de drie thema’s die we voor dit jaar hebben gekozen. Het komende thema is Digitalisering van het onderwijs. We verwelkomen bijdragen waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar de diverse manieren waarop digitalisering op dit moment een rol speelt in ons onderwijs. Hierbij denken we aan de evaluatie van blende learning en/of hybride onderwijs, de manier waarop digitalisering bij kan dragen aan gepersonaliseerd leren en differentiëren in het onderwijs, het verduurzamen van nieuwe inzichten in de periode van afstandsonderwijs tijdens de schoolsluitingen, of evaluaties van digitale leermiddelen. Deadline voor je bijdrage voor dit themanummer is 1 november. 

Het Lerarencollectief is onderdeel van de redactie van TOPS. Indienen kan via onze site. Tot TOPS!

“Eigenlijk zouden leraren meer tijd moeten hebben.”

“Tijd. Tijd en mentale ruimte. Dat is wat leerkrachten nodig hebben om hun onderwijs te verbeteren. Geef de leerkrachten die de capaciteiten en de motivatie hebben extra uren om mee te denken over ons onderwijs.”

Aldus Sofie van de Waart in Trouw, waarbij ook het Lerarencollectief aan bod komt.

Wat heb jij nodig om goed onderwijs te geven?

Binnenkort gaan wij als Lerarencollectief in een podcast in gesprek over wat goed onderwijs is en wat dit betekent.
Wat heb jij nodig om goed onderwijs te geven? Hoe worden jouw lessen kwalitatief nog beter?
Vul jij deze korte vragenlijst voor ons in? Het kost je slechts een paar minuutjes tijd.

Terugkijken: Avond van de leraar #3 over Burgerschapsonderwijs

Veel enthousiaste leraren en andere onderwijscollega’s verlieten maandag 19 september Pakhuis de Zwijger na een enerverende ‘Avond van de leraar’, die in het teken stond van Burgerschapsonderwijs.

“Als leraren voelen we ons verantwoordelijk om leerlingen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. Goed burgerschapsonderwijs vraagt veel van leraren. Hopelijk geeft deze avond nieuwe inzichten voor leraren.” Met deze woorden introduceerde Sharon Martens, voorzitter van Het Lerarencollectief, de avond. Maar hoe doen we dat?

Hierover gingen we in gesprek. In de eerste ronde stond de vraag ‘Wat is burgerschap en welke invulling zou burgerschapsonderwijs moeten hebben?’ centraal. Onder leiding van moderator en Kwartiermaker VO Harm Tiggelaar werd het gesprek hierover gevoerd met Piet van der Ploeg, Paul Kirschner, Dilara Bilgic en Bram Eidhof.

In de tweede ronde vond een groepsgesprek plaats onder leiding van Lodewijk Asscher. Hij sprak met leraren Caroline Verschoor-Plomp, Annelou Molendijk, Ineke Renkema-Betten en Margot Ellenbroek over de vraag wat leraren nodig hebben om burgerschapsonderwijs in de praktijk te brengen.

Heb je de avond gemist? Geen probleem! Je kunt deze hieronder terugkijken. Wat vond je van de avond? Wij zijn benieuwd! Laat het ons weten via het contactformulier.

Lusanne Stap verkozen tot lid van de Lerarenraad

Op de extra Algemene Ledenvergadering van het Lerarencollectief is Lusanne Stap met …% van de stemmen gekozen tot lid van de Lerarenraad.

De Avond van de Leraar in 5 minuten!

De tweede Avond van de Leraar, met als thema het welbevinden van leraren en leerlingen was een groot succes! Bekijk de samenvatting.

Verkiezingen Lerarenraad

Op woensdag 6 juli 2022 vindt er een extra ledenvergadering plaats van het Lerarencollectief. Tijdens deze ledenvergadering wordt er een nieuw lid voor de Lerarenraad PO benoemd. Leden kunnen nu stemmen!

Marco de Leeuw stopt als lid van Lerarenraad

Marco de Leeuw heeft besloten om per 1 augustus 2022 te stoppen als lid van Lerarenraad van het Lerarencollectief. Marco heeft deze functie twee jaar bekleed en gaat nu weer werken op zijn school, Polsstok, in Amsterdam Zuidoost.

Maandag 13 juni: Avond van de leraar #2

Sharon Martens en Harm Tiggelaar nemen jou deze avond mee in het hoe en wat van de Kenniscommunity NP Onderwijs. De tutorials van het Lerarencollectief worden gelanceerd, en daarnaast is er vooral ruimte voor gesprek tussen de experts en leraren over welbevinden in de klas en in de school. Praat ook mee en deel jouw kennis en ervaringen!

Vacature lid Lerarenraad PO – Inhoudelijk expert

Een lid van de Lerarenraad wordt benoemd door de leden voor een periode van één jaar met een maximum van drie jaar. De Lerarenraad functioneert op basis van collegiaal bestuur en zoekt als lid een inhoudelijk expert. Een lid van de Lerarenraad combineert deze bestuurlijke functie met het werk als leraar voor de klas.

Stand van zaken curriculumherziening

Over de curriculumherziening kan een boekenkast vol worden geschreven. Er is de afgelopen jaren in onderwijsland veel gebeurd rondom de herziening van ons curriculum. Waar staan we nu en wat doet het Lerarencollectief hierin?

Kijk terug: lancering van doorloopjes 2

Na het succesvolle eerste Doorloopjes-boek is het tijd voor een vervolg met nog meer handvatten om meer te bereiken met ‘evidence informed’ handelen binnen het onderwijs.

Lerarencollectief 2022

Het Lerarencollectief bestaat twee jaar! Een moment om te vieren, maar ook om bij stil te staan en om te reflecteren. Dat hebben we gedaan en hier lees je hoe we daar nu naar kijken.

Reactie Lerarencollectief op aanpassing instroomeisen pabo

Tijdens de opleiding dient de focus op het ontwikkelen van vakmanschap te liggen, opdat we sterke, startbekwame leraren afleveren voor de toekomst.

Maandag 9 mei: meet-up 2 effectief leesonderwijs

Maandag 9 mei organiseren we mede de tweede online meet-up van de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Meld je snel aan!

Conferentie Regionale Aanpak Noord-Nederland