Lerarenraad geeft opdracht terug aan de leden

Sinds de oprichting van beroepsvereniging het Lerarencollectief is zij erin geslaagd als leraren met leraren het vakmanschap van de leraar te laten zien, horen en bevragen. Het ontbreekt echter aan financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit en er is sprake van een spagaat: samenwerken met andere partijen versus profileren om leden te werven. Dit heeft ertoe geleid dat de Lerarenraad, het bestuur van het Lerarencollectief, op de ALV van 07 juni jl. aangegeven heeft de opdracht terug te geven aan de leden.

In de afgelopen maanden is de Lerarenraad in gesprek geweest met het Ministerie van OCW om toe te werken naar een opgeschaalde organisatie met een daarop toegesneden financiering van het Ministerie. De Lerarenraad vindt de uitkomsten onbevredigend en heeft de leden kenbaar gemaakt dat zij het onmogelijk acht om in de huidige context de ambitie – zuiver onderwijsinhoudelijke vertegenwoordiging van leraren in het funderend onderwijs – waar te maken. Dit heeft te maken met vier thema’s die de Lerarenraad in een notitie aan de leden heeft uitgewerkt en in de ALV heeft toegelicht: financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit, samenwerking met andere partijen vanuit de inhoud en erkenning op basis van kwaliteit.

De Lerarenraad acht het niet mogelijk in de huidige context en onder de huidige voorwaarden te bouwen aan een organisatie die substantieel en bestendig bij kan dragen aan de kwaliteit van onderwijs. De opdracht ligt hiermee in handen van de leden. Er zijn twee mogelijke scenario’s:
– leden stellen zich beschikbaar voor de Lerarenraad of als kwartiermaker VO;
– de vereniging wordt opgeheven.

Op 28 juni 2023 zal er in een ALV door de leden een nieuwe Lerarenraad aangesteld worden óf geconstateerd worden dat de vereniging opgeheven gaat worden. De huidige Lerarenraad en de kwartiermakers VO zullen zorgdragen voor een goede overdracht van taken of tot opheffing van de vereniging overgaan.

De Lerarenraad en kwartiermakers VO hebben een moeilijk, verdrietig en teleurstellend besluit moeten nemen. Zij hebben laten zien wat kan, dat het kan, maar ook wat ervoor nodig is om dit te blijven doen en beter te maken.

 

Sharon Martens
Voorzitter Lerarencollectief