Het Lerarencollectief stopt!

‘We hebben laten zien wát kan, dát het kan, maar ook wat ervoor nodig is om dit te blijven doen en beter te maken’, aldus voorzitter Lerarencollectief Sharon Martens. Met het ontbreken van voldoende basis acht de Lerarenraad, het bestuur, het niet mogelijk de doelstellingen van het Lerarencollectief te behalen. Dit heeft te maken met vier thema’s: financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit, samenwerking met andere partijen vanuit de inhoud en erkenning op basis van kwaliteit. De leden hebben gestemd:

Beroepsvereniging het Lerarencollectief stopt

Een trieste mededeling uit het persbericht dat zojuist verstuurd is. Met pijn in ons hart hebben we als Lerarenraad besloten de opdracht terug te geven aan de leden. Zij hebben vervolgens op 28 juni jl. gestemd voor het opheffen van de vereniging, zij zien geen andere weg. De leden spreken hun zorgen uit over het gat dat nu opnieuw valt, teleurstelling over het ontbreken van politieke steun aan de organisatie van de beroepsgroep en steun voor de oproep van de Lerarenraad om van hieruit het sectorbrede gesprek te voeren over hoe op bestendige wijze de onderwijsinhoudelijke inbreng vanuit leraren te organiseren.

 

Stemming ALV van 28 juni 2023

Hieronder kan jij je stem uitbrengen over het wel of niet opheffen van de vereniging het Lerarencollectief.
Alleen leden kunnen stemmen en je kan slechts één keer stemmen. Als je meerdere keren het formulier invult, dan telt alleen de laatst uitgebrachte stem.

[forminator_form id=”27049″]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerarenraad geeft opdracht terug aan de leden

Sinds de oprichting van beroepsvereniging het Lerarencollectief is zij erin geslaagd als leraren met leraren het vakmanschap van de leraar te laten zien, horen en bevragen. Het ontbreekt echter aan financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit en er is sprake van een spagaat: samenwerken met andere partijen versus profileren om leden te werven. Dit heeft ertoe geleid dat de Lerarenraad, het bestuur van het Lerarencollectief, op de ALV van 07 juni jl. aangegeven heeft de opdracht terug te geven aan de leden.

In de afgelopen maanden is de Lerarenraad in gesprek geweest met het Ministerie van OCW om toe te werken naar een opgeschaalde organisatie met een daarop toegesneden financiering van het Ministerie. De Lerarenraad vindt de uitkomsten onbevredigend en heeft de leden kenbaar gemaakt dat zij het onmogelijk acht om in de huidige context de ambitie – zuiver onderwijsinhoudelijke vertegenwoordiging van leraren in het funderend onderwijs – waar te maken. Dit heeft te maken met vier thema’s die de Lerarenraad in een notitie aan de leden heeft uitgewerkt en in de ALV heeft toegelicht: financiële slagkracht, organisatorische stabiliteit, samenwerking met andere partijen vanuit de inhoud en erkenning op basis van kwaliteit.

De Lerarenraad acht het niet mogelijk in de huidige context en onder de huidige voorwaarden te bouwen aan een organisatie die substantieel en bestendig bij kan dragen aan de kwaliteit van onderwijs. De opdracht ligt hiermee in handen van de leden. Er zijn twee mogelijke scenario’s:
– leden stellen zich beschikbaar voor de Lerarenraad of als kwartiermaker VO;
– de vereniging wordt opgeheven.

Op 28 juni 2023 zal er in een ALV door de leden een nieuwe Lerarenraad aangesteld worden óf geconstateerd worden dat de vereniging opgeheven gaat worden. De huidige Lerarenraad en de kwartiermakers VO zullen zorgdragen voor een goede overdracht van taken of tot opheffing van de vereniging overgaan.

De Lerarenraad en kwartiermakers VO hebben een moeilijk, verdrietig en teleurstellend besluit moeten nemen. Zij hebben laten zien wat kan, dat het kan, maar ook wat ervoor nodig is om dit te blijven doen en beter te maken.

 

Sharon Martens
Voorzitter Lerarencollectief

Ledenvergadering 2023

Ledenvergadering 2023

Beste collega,

Wij nodigen je uit voor de online Algemene Leden Vergadering op woensdagavond 7 juni 2023 om 19:30 uur. De link voor de vergadering vind je op onze ledenpagina.

Tijdens de ALV zullen we terugkijken op het afgelopen jaar, verantwoording afleggen over onze uitgaven en met de leden in gesprek gaan over de toekomst. Voor dit laatste punt hebben we een notitie toegevoegd.

Agenda:

 1. Opening, mededelingen vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 2022 vaststellen
  Notulen, vragen en/of opmerkingen graag vóór 6 juni naar de secretaris
 3. Terugblik activiteiten afgelopen jaar
 4. Afscheid Bart Staijen en Lusanne Stap
 5. Financieel verslag penningmeester en kascommissie
 6. Toekomst Lerarencollectief
  Notitie: gesprek over hoe verder met het Lerarencollectief
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, heb je vragen voor de rondvraag of wil je je afmelden voor de ALV, mail dan naar de secretaris: dymphy@lerarencollectief.nl.

We zien je graag op woensdag 7 juni 19:30 uur in Teams! Tot dan!

Namens de Lerarenraad van het Lerarencollectief,

Dymphy Weerstand
Secretaris van het Lerarencollectief