Passend Onderwijs

Aanleiding
Op 1 augustus 2014 is in Nederland de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. op 16 november 2020 wordt de Wet Passend Onderwijs in de Tweede Kamer geëvalueerd en wij, als lerarencollectief, willen graag aan de spreektafel zitten om namens de leraar aanbevelingen te doen aan de minister. 

Doelstellingen
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

 • alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
 • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
 • de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
 • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om onderwijs te volgen.

 Standpunten Lerarencollectief:

 • Breng als eerste stap de basis op orde
  Het bieden van passende ondersteuning vraagt concreet om kleinere klassen, voldoende bevoegde collega’s, extra handen in de klas en expertise op schoolniveau.
 • Stel doelstelling inclusief onderwijs bij
  Van meet af aan hebben wij aangegeven moeite te hebben met de inclusieambitie, zeker in relatie tot de situatie en het draagvlak op scholen en het gegeven krappe tijdspad. Scholen staan in de overlevingsstand door de oplopende tekorten en hoge werkdruk. Dit maakt het zetten van betekenisvolle stappen onhaalbaar. Het op orde brengen van de basis is wat ons betreft de eerste en een voorwaardelijk stap in de routekaart.
 • Traject landelijk norm basisondersteuning
  Het traject om te komen tot een basisnorm laat zich omschrijven als complex en enigszins onbevredigend.
 • Steun voor oproep van 20 (ouder)organisaties
  We steunen de oproep van ouderorganisaties om budget vrij te maken voor de verbeteraanpak, omdat niet alle maatregelen budgetneutraal gerealiseerd kunnen worden. Nu wordt er geld gebruikt dat eigenlijk bedoeld is voor zorgleerlingen.