Het Lerarencollectief

ALS LERAREN MET LERAREN

Sinds de oprichting in maart 2020 heeft het Lerarencollectief zich gericht op het in positie brengen van de leraar in het onderwijskrachtenveld. En met succes: Er is zeggenschap teruggewonnen over het vakmanschap van de leraar, professionalisering, bevoegdheid en opleiding. Het Lerarencollectief wordt gezien, gehoord en bevraagd door leraren en aan beleidstafels op onderwerpen die de inhoud van ons beroep betreffen.

In eerste instantie richtte het Lerarencollectief zich hierbij alleen op het PO, maar vanaf 2022 doen we dat ook voor het VO. Daarom zijn bij de al bestaande Lerarenraad van PO’ers (Sharon Martens, Dymphy Weerstand, Bart Staijen en Lusanne Stap) vier leraren als kwartiermakers VO aangesloten: Yvonne de Jong, Stijn Ockeloen, Harm Tiggelaar en Nicole Verhoeven. Met dit team van acht leraren bouwen we verder aan een sterke beroepsvereniging die het vakmanschap van de leraar als uitgangspunt van handelen neemt en daarmee bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs.

Het vakmanschap van de leraar staat niet op zichzelf, maar vindt altijd plaats in de wederkerige relatie van de leraar tot anderen. In de eerste plaats zijn die anderen de leerlingen. De leraar is bij uitstek degene die vakinhoudelijke kennis en vaardigheden overdraagt aan leerlingen in de les en daarbuiten. Dat vraagt van de leraar vakkennis en didactische en pedagogische vaardigheden. De leraar begeleidt de leerling als jong mens in zijn eigen ontwikkeling, als onderdeel van de school en als actor in de wereld. Rondom de leerling staan volwassenen. De leraar is één van die volwassenen en werkt daarom samen met anderen, zoals ouders, maar bijvoorbeeld ook ondersteuners, zorgverleners en de professionals van vervolgopleidingen.

De school is een gemeenschap van vakmensen, die met elkaar de omgeving vormgeven waarin leerlingen zich bevinden. Het is daarom belangrijk dat het vakmanschap van de leraar ook binnen de school een leidend beginsel is. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders geven de school in gezamenlijkheid vorm en voeren daarom voortdurend gesprek over hoe dat op de beste manier gedaan kan worden.

Het Lerarencollectief draagt bij aan het laten zien, horen en bevragen van het vakmanschap van de leraar. Daarom richten we ons handelen vier elementen: organiseren, agenderen, adviseren en initiëren.

We organiseren het gesprek over het vakmanschap van de leraar tussen leraren onderling en tussen leraren en anderen. We agenderen onderwijsinhoudelijke vraagstukken die het vakmanschap van de leraar betreffen op relevante tafels en brengen potentiële oplossingsrichtingen in. We adviseren leraren, bestuurders, besluitvormers en relevante spelers vanuit ons vakmanschap op thema’s die ons beroep aangaan en we nemen initiatief waar we kansen of noodzaak zien om dit vakmanschap te laten zien, horen en bevragen.

Dit alles doen we als leraren, met leraren: Collega’s die actief met elkaar in gesprek zijn over de ontwikkeling van hun vak, die kijken naar wat werkt, die de basiseisen van kwalitatief leraarschap onderzoeken en benoemen. Zodat ons vakmanschap aan de basis staat van onderwijsontwikkeling, onderwijsbeleid en andere keuzes die in het onderwijs gemaakt worden. We kunnen dit alleen als we dit samen met jullie, de leraren, doen. Zodat we in de beroepsgroep als leraren, met leraren van elkaar leren en ons professioneel ontwikkelen. Sluit je dus aan bij het Lerarencollectief, om te bouwen aan een sterke beroepsgroep en van daaruit bij te dragen aan kwalitatief goed onderwijs!

Lerarenraad PO
Voorzitter: Sharon Martens
sharon@lerarencollectief.nl

Secretaris: Dymphy Weerstand
dymphy@lerarencollectief.nl

Inhoudelijk expert: Lusanne Stap
lusanne@lerarencollectief.nl

Kwartiermakers afdeling VO
Voorzitter: Harm Tiggelaar
harm@lerarencollectief.nl

Stijn Ockeloen
stijn@lerarencollectief.nl

Nicole Verhoeven
nicole@lerarencollectief.nl

Yvonne de Jong
yvonne@lerarencollectief.nl

Downloads