Impact Lerarentekort op ons beroep

Het steeds groter wordende lerarentekort is de momenteel grootste uitdaging in het onderwijs. Als Lerarencollectief nemen onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit probleem. Wij sluiten aan bij vergaderingen en overlegtafels rondom het lerarentekort waarin het Lerarencollectief een effectieve en agenderende bijdrage kan leveren. Op dit moment wordt er op grote lijnen en in combinatie met arbeidsvoorwaarden overlegd over het lerarentekort. Dit gebeurt met vakbonden, opleidingen, het ministerie van OC&W en andere partijen binnen het onderwijs. Zij werken aan een overkoepelend plan om het lerarentekort duurzaam en grondig aan te pakken.

Wij steunen de vakbonden die zich inzetten voor aantrekkelijk salaris en we verwachten dat zij alles op alles zullen zetten om de loonkloof voor leerkrachten in het PO nog vóór de zomervakantie te dichten. Wij zullen dit nauwlettend volgen en richten ons op het beroepsbeeld, opdat we geloven dat een eerlijk salaris én een aantrekkelijk beroepsbeeld veel nieuwe leraren aan kan trekken en daarmee het lerarentekort aangepakt wordt.

Standpunten Lerarencollectief:

  • Het lerarentekort kan alleen goed aangepakt worden als er een duidelijke visie is en een kabinetsonafhankelijke aanpak waarin de gehele onderwijssector leidt en verantwoordelijkheid neemt.
  • Wij staan voor hoge eisen aan de lerarenopleidingen. Het leraarschap is een vak. Er zouden dan ook geen onbevoegden voor de klas moeten staan.
  • Wij zijn voor meer eenheid binnen de lerarenopleidingen zodat de kwaliteit van de uitstroom ongeveer gelijk is.
  • Het Lerarencollectief is voor goede begeleiding van studenten, starters en zittend personeel om zo goed mogelijk onze mensen te kunnen behouden.
  • Wij ondersteunen de initiatieven die er liggen om het lerarentekort aan te pakken, maar zijn nog meer voorstander van een landelijke en brede aanpak waarin juist landelijke regie is en zicht op het probleem.
  • Wij zijn voorstander van het bijhouden en in kaartbrengen van het lerarentekort zoals in het verleden via lerarentekortisnu.nl is gedaan.

Standpunt instroomeisen van de pabo:

Het Lerarencollectief is van mening dat alle studenten afkomstig van Havo, VWO en MBO de kans moeten krijgen om de pabo te doen. Het lerarentekort kan alleen worden opgelost als we voldoende gepassioneerde, nieuwe leraren aantrekken en zittende leraren behouden.

We maken ons zorgen over de intensiteit van de opleiding, als de focus van het eerste jaar wat verschuift, doordat er nog bijgespijkerd moet worden tijdens het reguliere curriculum. We hebben in het verleden vanuit een enquête over de instroomeisen een duidelijk beeld vanuit leraren waarin het grote merendeel aangeeft de eisen niet te veranderen of te verlagen.

Bovendien dient er tijdens de opleiding de focus op het ontwikkelen van vakmanschap te liggen, opdat we sterke, startbekwame leraren afleveren voor de toekomst.

Doelen:
Het Lerarencollectief vormt een gedragen beroepsbeeld voor leraren in het PO en eventueel het VO. Hierin nemen wij verantwoordelijkheid voor het subonderdeel van de grote landelijke aanpak van het lerarentekort.

Downloads

Links

Contactpersonen Lerarenraad

Dymphy Weerstand

Secretaris

dymphy@lerarencollectief.nl

Bart Staijen

Penningmeester

bart@lerarencollectief.nl

Nicole Verhoeven

Kwartiermaker VO

nicole@lerarencollectief.nl