Oprichting Lerarencollectief en hoe verder

Nieuwsbrief #6 – 19 december 2019

Beste collega’s,

De eerste fase van de oprichting van het Lerarencollectief zit er op. We spraken in de afgelopen 3 maanden op 20 verschillende plekken verspreid over Nederland met ongeveer 500 collega-leraren van 80 verschillende PO -scholen. We verkenden samen nut en noodzaak voor beroepsgroepvorming van leraren in het primair onderwijs en spraken over hoe zo’n Lerarencollectief er uit moet zien. Naast deze collega’s spraken we ook met andere partijen binnen het onderwijskrachtenveld over positionering en over inhoudelijke samenwerking waar mogelijk. We ronden nu deze eerste fase van ons kwartiermakerschap af en geven kort aan wat we hebben opgehaald en hoe we verder gaan.

Vakmanschap door zeggenschap
We dopen de eerste pijler Beroepskwaliteit om naar Vakmanschap. Vanuit beroepseer en onderwijsprofessionaliteit willen we met het Lerarencollectief de leraar weer als architect binnen ons onderwijs positioneren. We nemen voor deze pijler in eerste aanzet 5 inhoudelijke punten mee die we tijdens onze verkennende fase ophaalden bij collega-leraren en samenwerkende partijen:

  • Beroepsstandaard/bevoegdheden: Wie mag zich leraar noemen en wat moet je kennen/kunnen? Leraren stellen dit zelf op, onderhouden en beheren dit.
  • Onderwijsinhoud pabo’s beter laten aansluiten op beroepspraktijk door overbruggen kloof beroepsgroep leraren en opleiders, leraren spelen een rol in accreditatie van opleidingen.
  • Professionalisering van binnenuit door inzet van professioneel kapitaal uit beroepsgroep op thema/regio, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
  • Invloed en grip op onderwijsinhoudelijke vernieuwingen of beleidsambities die uitwerking hebben op de uitoefening van ons vak;
  • Gezamenlijk tegengaan van uitstroom van startende en aspirant-collega’s ism werkgevers en opleiders, vanuit collegiale verantwoordelijkheid verzorgen van zachte landing.

De zeggenschap willen we binnen het Lerarencollectief vormgeven met behulp van de drie overige pijlers: Informatiepositie leraren, Betrokkenheid door directe inspraak en Vertegenwoordiging door collega-leraren. Onze rondgang en ervaring met PO in actie leren ons dat digitale en sociale media hier een doorslaggevende rol in spelen. Vertegenwoordiging door collega’s is voor leraren een absolute voorwaarde, waarbij gezaghebbende collega’s een belangrijke rol spelen.

Strategisch plan en oprichting Lerarencollectief
Bovenstaande werken we begin 2020 uit in een Strategisch Plan Oprichting Lerarencollectief. Op uiterlijk 1 maart 2020 hebben we de formalisering van de rechtspersoon rond, waarna het Lerarencollectief in het primair onderwijs daadwerkelijk gestalte zal krijgen. Voor nu zouden we het fijn vinden als jullie dit willen delen met collega’s. Vraag hen ook of ze zich al (vrijblijvend) hebben aangemeld op www.lerarencollectief.nl. Alleen samen kunnen we het verschil gaan maken en de zeggenschap op ons vakmanschap terugpakken.

Voor nu wensen wij jullie een hele fijne en welverdiende vakantie en prettige feestdagen. Tot in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,
Jan en Thijs

1 Gezien het draagvlak hebben we er in juni reeds voor gekozen de focus te leggen op het PO. Ondertussen hebben we de deur naar andere sectoren nooit dichtgedaan, een collectief zal wat ons betreft uiteindelijk alle sectoren waar leraren in werken beslaan. Dit kan door samenwerking aan te gaan met bestaande initiatieven, of door nieuwe initiatieven te helpen oprichten. Draagvlak is hierbij absolute noodzaak, dat begint bij gezaghebbende leraren uit desbetreffende sectoren. Leraren uit die sectoren die hier graag werk van willen maken onder de vlag van Het Lerarencollectief kunnen zich melden bij jan@lerarencollectief.nl of thijs@lerarencollectief.nl om in 2020 mogelijkheden tot verbreding te verkennen.

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]