Lerarencollectief stapt uit overleg Passend Onderwijs

Afgelopen week kwam in het nieuws de volgende kop veelvuldig naar voren: ‘AOb stapt uit overleg Passend Onderwijs met ministerie’. Niet alleen de AOb stapte uit dit overleg, maar ook het Lerarencollectief.

In november 2020 heeft het Lerarencollectief een Position Paper naar de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer verstuurd. Deze Position Paper is besproken in het debat over Passend Onderwijs en de aanbevelingen zouden worden meegenomen in de Verbeteraanpak Passend Onderwijs. Afgelopen week hebben wij moeten constateren dat er onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan de signalen die leraren geven. Zo is de basis om Passend Onderwijs te verzorgen nog steeds niet op orde, maar wordt er al wel gesproken over een versnelde aanpak richting inclusiever onderwijs. Daarnaast is er geen ruimte om beleid te maken op dat wat de leraar onderwijsinhoudelijk nodig heeft om Passend Onderwijs of Inclusiever Onderwijs vorm te geven. Ook stijgt het aantal thuiszitters en zitten er weer meer leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs dan vóór de invoering van Passend Onderwijs. Tot slot ontbreekt het aan passende zorg voor de leerling en ondersteuning voor de leraar.

Het Lerarencollectief heeft geen vertrouwen meer in de huidige werkwijze van het Ministerie van OCW en stapt daarom uit het overleg met het ministerie. Om wél aangehaakt te blijven en vanuit de inhoud van ons vak input te kunnen blijven geven zal er eens per maand een gesprek plaatsvinden tussen de voorzitter van het Lerarencollectief en directeur OCW. Door middel van gespreksrondes met leraren zal worden vastgesteld of, hoe én op welke elementen van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs het Lerarencollectief nog input zal blijven geven.

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.