Het Lerarencollectief en het dossier onderwijsbevoegdheden

Vakmanschap is de eerste pijler van het Lerarencollectief (zie strategisch plan). Hierin staat beschreven dat wij als beroepsgroep zelf over de beroepsstandaarden gaan. We stellen ze zelf op, bij en vast. Leraren gaan over wie zich leraar mag noemen, op die manier bewaken we samen de beroepskwaliteit. Een andere pijler is betrokkenheid door directe inspraak. Onderwijsbevoegdheden is een complex en onbekend dossier waarbij leraren nog onvoldoende geïnformeerd zijn (pijler 2 Informatiepositie leraren). Vanuit deze pijlers heeft de Lerarenraad actief de dialoog gezocht met Commissie Onderwijsbevoegdheden om inspraak te waarborgen, te informeren en het proces kritisch te volgen.  

Tijdlijn

 • 2020

  Verkennende gesprekken met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

  • Het ontbreken van het dichten van de loonkloof in de opdracht, onder de aandacht gebracht. 
  • Benadrukt dat dit geen prioriteit heeft aan de hand van de poll op Facebook (0,3% van de 3500 stemmen). 
 • 2020

  Oproep aan leden van het Lerarencollectief om deel te nemen aan de brede enquête van de AOb.

 • 19 september 2020

  Deelname werkconferentie

  Deelgenomen aan de eerste werkconferentie van de commissie waarin wij vragen hebben gesteld over de eerste denkrichtingen.

 • 12 oktober 2020

  Informeren beroepsgroep over commissie

  Beroepsgroep is geïnformeerd over de Commissie Onderwijsbevoegdheden en de eerste denkrichtingen. Er is gevraagd of leraren zich herkennen in het ABC van de leraar en er was ruimte voor opmerkingen.  

 • oktober 2020

 • oktober 2020

  De commissie voorzien van input voor de syntheronsessie.

  De Commissie Onderwijsbevoegdheden voorzien van input op de synthetronsessie die zij hadden gepland als dialoogsessie met het werkveld om de eerste denkrichtingen te toetsen. 

  • De meerderheid van de leraren gaf aan zich te herkennen in het ABC (155 van de 174 leraren). De groep die reageerde was klein, wat wederom aangeeft dat dit onderwerp onvoldoende leeft of bekend is bij de beroepsgroep.
  • De opmerkingen uit de poll meegenomen in het overleg:
   1. De beschrijving van het ABC is nog best onduidelijk met name: De leraar werkt doelgericht toe naar zelfstandigheid van de leerling door middel van toerusting, vorming en opvoeding.
   2. De leraar als onderwijsprofessional in de school, maar ook in de samenwerking met ouders en omgeving wordt gemist/ onderbelicht.
   3. Het thema kwaliteitszorg/ passend onderwijs mist in de beschrijving.
   4. De verhouding tussen didactisch handelen en pedagogisch handelen is discussie over (de een vindt te weinig pedagogisch, de ander te weinig didactisch).
   5. Het is een algemene beschrijving. De een voelt zich hier prettig bij, de ander vraagt zich af of dit niet specifieker mag.”
 • 27 & 30 oktober

  Synthetronsessies

 • 3 december 2020

  Klankbordsessie met leden van het Lerarencollectief

 • januari 2021

  Tussenrapport Commissie