Commissie Onderwijsbevoegdheden

Wanneer mag je jezelf leraar noemen?
In het basisonderwijs ben je bevoegd om les te geven wanneer je in het bezit bent van een afgeronde hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo). Dit staat zo vastgelegd in de Wet Primair Onderwijs (artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs). Het getuigschrift bewijst dat je hebt voldaan aan de bekwaamheidseisen (artikel 32a). In deze bekwaamheidseisen staat beschreven wat leraren moeten kennen en kunnen. Het maakt je als leraar verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces (artikel 31a). Er is ook vastgelegd dat de beroepsgroep zelf verantwoordelijk is voor het opstellen en herijken van deze eisen. Deze bekwaamheidseisen zijn in 2017 in werking gegaan. 

De opdracht voor het ontwerpen van een nieuw bevoegdhedenstelsel
In juli 2019 hebben minister Slob en van Engelshoven o.a. naar aanleiding van het rapport Ruim baan voor leraren besloten dat er een nieuw bevoegdhedenstelsel moet worden ontworpen om het beroep aantrekkelijker te makenVervolgens is er een Commissie onderwijsbevoegdheden ingesteld (februari 2020) die advies moet geven over de mogelijkheden en hoe dit bevoegdhedenstelsel eruit zou moeten zien. In januari 2021 geven zij het eerste advies en in mei 2021 staat het eindadvies gepland. De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft als opdracht om advies te geven over wat een leraar moet kennen en kunnen en hoe leraren een bevoegdheid behalen. Dit advies gaat over leraren van het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs.

Tot nu toe hebben leraren via diverse enquêtes aangegeven zich niet te kunnen vinden in het advies van de Onderwijsraad noch een verandering in het bevoegdhedenstelsel te willen. Het Lerarencollectief heeft vanaf het begin bij de Commissie Onderwijsbevoegdheden erop aangedrongen om de beroepsgroep te informeren en betrekken. Wij zien dat dit thema onbekend is bij onze jullie, onze leden, en geen prioriteit heeft in deze periode. De Lerarenraad wil voorkomen dat de leraar pas ná dit proces wordt geïnformeerd en er een besluit of in dit geval een advies ligt. In verkennende gesprekken heeft de Lerarenraad daarnaast benadrukt dat het dichten van de loonkloof voorwaardelijk is voor ieder advies (ondanks dat dit niet in de opdracht staat van de Commissie Onderwijsbevoegdheden).

Als Lerarencollectief constateren wij dat de beroepsgroep op dit moment onvoldoende wordt meegenomen in het proces. Naast de twee digitale sessies, zijn leraren niet bevraagd, noch betrokken bij het ontwikkelen van het ontwerp. Als leraren zijn wij de belangrijkste stakeholders, het gaat immers over ons vakmanschap.  

Hoe nu verder?
In januari verschijnt het eerste tussentijdse rapport waarin de bekwaamheidsgebieden zijn beschreven.  Voorafgaand aan dit rapport zijn er twee digitale sessies met het werkveld. Binnenkort wil de Commissie Onderwijsbevoegdheden de eerste denkrichtingen van het rapport aan ons voorleggen.
Op donderdag 3 december 2020 (19:00 – 20:00) organiseren we een klankbordsessie om het proces tot nu toe te bespreken. Enerzijds om jullie te informeren, maar anderzijds ook om informatie bij jullie op te halen wat betreft onze focus binnen dit dossierMeld je hier aan om met ons mee te praten.