Update ontwikkelingen VO-afdeling Lerarencollectief

Met een aantal betrokken en gemotiveerde leraren vanuit het Voortgezet Onderwijs hebben wij in het afgelopen jaar de behoefte en mogelijkheden verkend om het Lerarencollectief uit te breiden met een VO-afdeling. De uitkomst daarvan was positief. Vanuit het Ministerie van OCW wordt daarom het opzetten van een VO-afdeling in dit kalenderjaar ondersteund. Als Lerarencollectief willen wij dat het vakmanschap van de leraar wordt gezien, gehoord en bevraagd. Daarom bouwen we als leraren met leraren aan een beroepsvereniging die vanuit dit vakmanschap organiseert, agendeert, adviseert en initieert. Via het Lerarencollectief zit de leraar aan tafel bij relevante ontwikkelingen in het onderwijs die de inhoud van ons werk raken. Daarmee dragen we als beroepsvereniging bij aan de kwaliteit van onderwijs.

Om bovenstaande te realiseren zijn inmiddels vier kwartiermakers gevonden. Hieronder stellen zij zich voor:

Harm Tiggelaar (43 jaar)
Leraar filosofie op het Gymnasium Amersfoort Johan van Oldenbarnevelt;
Sinds anderhalf jaar voorzitter van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen VO (Platform VVVO)

“Als kwartiermaker VO voor het Lerarencollectief wil ik samen met andere leraren werken aan het zichtbaar maken van het vakmanschap van de leraar. Dat doe en deed ik al in de scholen waar ik gewerkt heb en ook in de vakvereniging. Maar er zijn ook aspecten van ons beroep die verder reiken dan de muren van de school en die het zuiver vakinhoudelijke overstijgen. Daarvoor is een beroepsvereniging van leraren nodig die bij onderwijsontwikkelingen, onderwijsbeleid en andere keuzes die de inhoud van ons werk raken, het vakmanschap van de leraar als uitgangspunt neemt en inbrengt.”

Henk ter Haar (40 jaar)
Leraar Nederlands en teamleider havo op Etty Hillesum Lyceum Locatie Het Stormink

“Als kwartiermaker VO voor het Lerarencollectief wil ik graag gaan voor een beroepsvereniging van leraren die in nauwe samenwerking met andere organisaties de belangen van leraren breed vertegenwoordigt. Juist in een tijd waarin de gevolgen van een enorm lerarentekort steeds pijnlijker zichtbaar worden, wil ik benadrukken hoe mooi en belangrijk het beroep van leraar is, om ook op die manier steeds meer mensen te verleiden voor dit prachtige beroep te kiezen.¨

Nicole Verhoeven (33 jaar)
Lerares Wiskunde en rekenen op De Werkplaats, in Bilthoven.

¨Als kwartiermaker hoop ik een weg te banen voor leraren in het land om hun stem te laten horen. Dat er echt mét leraren wordt gesproken over onderwijs. Dat leraren zich ook meer betrokken kunnen voelen bij de ontwikkelingen binnen hun eigen vak. Daarnaast hoop ik dat we kunnen laten zien dat we trots mogen zijn op ons vak!¨

Stijn Ockeloen (41 jaar)
Leraar filosofie op het Coornhert Gymnasium Gouda en toetsdeskundige bij stichting Cito;
Bestuurslid bij het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen VO (Platform VVVO)

“Al vijftien jaar oefen ik met veel plezier en liefde het veelzijdige en veeleisende vak van leraar uit. Het is mijn overtuiging dat goed onderwijs staat of valt met goede leraren in de klas. Als kwartiermaker VO voor het lerarencollectief wil ik me inzetten voor een beroepsgroep met een sterk bewustzijn van het belang van het werk dat zij doet. Voor een beroepsgroep die uitdraagt dat zij zich steeds wil ontwikkelen en niet bang is om hoge eisen aan haar eigen professionaliteit te stellen. En voor een beroepsgroep die vanuit die kracht als vanzelfsprekend meepraat over de richting van het onderwijs vandaag en morgen.”