Algemene Ledenvergadering 2020

Lerarenraad

Er zijn vacatures binnen het Lerarencollectief: een lerarenraad zal het bestuur vormen van het Lerarencollectief.

Bekijk en lees https://lerarencollectief.nl/lerarenraad/ voor meer informatie.

Vacature Lerarenraad

Protocol heropening scholen

De kogel is door de kerk: de scholen gaan op 11 mei weer voorzichtig open. Ondanks alle zorgen die er bij sommigen van jullie nog steeds zijn, laten de eerste peilingen zien dat de meerderheid van de leraren er positief tegenover staat.
Nu het besluit eenmaal is genomen, moeten we er het beste van gaan maken en dat zal niet altijd makkelijk zijn. We gaan daarom proberen jullie zoveel mogelijk hierbij te helpen. Als eerste vind je in de bijlage het protocol heropening basisscholen.

POLL – werkdruk

Hoe sta jij tegenover de periode ná 6 april?

Scholen sluiten?

Steeds meer landen om ons heen sluiten de scholen in verband met het coronavirus. In Nederland blijven de scholen vooralsnog geopend, onder andere vanwege de opvangfunctie…

Reactie van Collectief over het sluiten van scholen vanwege het coronavirus

Het Lerarencollectief raadt alle leraren aan de richtlijnen van het RIVM/GGD te volgen aangaande corona en in samenspraak met collega’s en schoolleider passende maatregelen te treffen op hun eigen school. Uit een flitspeiling van het Lerarencollectief blijkt dat er grote onduidelijkheid bestaat onder leraren na de persconferentie van de drie Brabantse burgemeesters gistermiddag. Binnen een paar uur reageerden honderden leraren op de stelling ‘Het is een goed idee om de scholen in Brabant open te laten’ naar aanleiding van die persconferentie. Ruim 85% van de leraren is het niet met deze stelling eens.

De persconferentie heeft een aantal onduidelijkheden opgeroepen, zoals ook verwoord door Brabantse onderwijsbestuurders, het Lerarencollectief vat de belangrijkste vragen als volgt samen:

 • Hoe verhoudt de oproep tot het ‘optimaal vervullen van de opvangfunctie van scholen’ zich met ‘sociale onthouding’?
 • Kinderen blijken minder vatbaar voor het coronavirus, maar betekent dit ook dat zij het virus niet of minder kunnen overbrengen?
 • Hoe verhoudt de oproep tot het zoveel mogelijk openhouden van de scholen in Noord Brabant zich met vergelijkbare Europese landen die scholen sluiten in hun meest getroffen zones (Spanje, Duitsland) of zelfs overgaan tot landelijk sluiting (Polen, Oostenrijk, Griekenland)?

Een antwoord op deze vragen vanuit het RIVM zou de ontstane onduidelijkheid in relatie met de oproep van de Brabantse Veiligheidsregio kunnen wegnemen.

Uitslag van de poll over het sluiten van scholen vanwege corona

Is het een goed idee om de scholen open te houden. (klik om te vergroten)

Bekijk de peiling-pagina en reacties voor meer informatie en input via https://lerarencollectief.nl/scholen-in-brabant-open-laten/.

Scholen in Brabant open laten?

Terug naar de KLOS en de Pedagogische Academie?

Oprichting Lerarencollectief en hoe verder

Nieuwsbrief #6 – 19 december 2019

Beste collega’s,

De eerste fase van de oprichting van het Lerarencollectief zit er op. We spraken in de afgelopen 3 maanden op 20 verschillende plekken verspreid over Nederland met ongeveer 500 collega-leraren van 80 verschillende PO -scholen. We verkenden samen nut en noodzaak voor beroepsgroepvorming van leraren in het primair onderwijs en spraken over hoe zo’n Lerarencollectief er uit moet zien. Naast deze collega’s spraken we ook met andere partijen binnen het onderwijskrachtenveld over positionering en over inhoudelijke samenwerking waar mogelijk. We ronden nu deze eerste fase van ons kwartiermakerschap af en geven kort aan wat we hebben opgehaald en hoe we verder gaan.

Vakmanschap door zeggenschap
We dopen de eerste pijler Beroepskwaliteit om naar Vakmanschap. Vanuit beroepseer en onderwijsprofessionaliteit willen we met het Lerarencollectief de leraar weer als architect binnen ons onderwijs positioneren. We nemen voor deze pijler in eerste aanzet 5 inhoudelijke punten mee die we tijdens onze verkennende fase ophaalden bij collega-leraren en samenwerkende partijen:

 • Beroepsstandaard/bevoegdheden: Wie mag zich leraar noemen en wat moet je kennen/kunnen? Leraren stellen dit zelf op, onderhouden en beheren dit.
 • Onderwijsinhoud pabo’s beter laten aansluiten op beroepspraktijk door overbruggen kloof beroepsgroep leraren en opleiders, leraren spelen een rol in accreditatie van opleidingen.
 • Professionalisering van binnenuit door inzet van professioneel kapitaal uit beroepsgroep op thema/regio, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
 • Invloed en grip op onderwijsinhoudelijke vernieuwingen of beleidsambities die uitwerking hebben op de uitoefening van ons vak;
 • Gezamenlijk tegengaan van uitstroom van startende en aspirant-collega’s ism werkgevers en opleiders, vanuit collegiale verantwoordelijkheid verzorgen van zachte landing.

De zeggenschap willen we binnen het Lerarencollectief vormgeven met behulp van de drie overige pijlers: Informatiepositie leraren, Betrokkenheid door directe inspraak en Vertegenwoordiging door collega-leraren. Onze rondgang en ervaring met PO in actie leren ons dat digitale en sociale media hier een doorslaggevende rol in spelen. Vertegenwoordiging door collega’s is voor leraren een absolute voorwaarde, waarbij gezaghebbende collega’s een belangrijke rol spelen.

Strategisch plan en oprichting Lerarencollectief
Bovenstaande werken we begin 2020 uit in een Strategisch Plan Oprichting Lerarencollectief. Op uiterlijk 1 maart 2020 hebben we de formalisering van de rechtspersoon rond, waarna het Lerarencollectief in het primair onderwijs daadwerkelijk gestalte zal krijgen. Voor nu zouden we het fijn vinden als jullie dit willen delen met collega’s. Vraag hen ook of ze zich al (vrijblijvend) hebben aangemeld op www.lerarencollectief.nl. Alleen samen kunnen we het verschil gaan maken en de zeggenschap op ons vakmanschap terugpakken.

Voor nu wensen wij jullie een hele fijne en welverdiende vakantie en prettige feestdagen. Tot in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,
Jan en Thijs

1 Gezien het draagvlak hebben we er in juni reeds voor gekozen de focus te leggen op het PO. Ondertussen hebben we de deur naar andere sectoren nooit dichtgedaan, een collectief zal wat ons betreft uiteindelijk alle sectoren waar leraren in werken beslaan. Dit kan door samenwerking aan te gaan met bestaande initiatieven, of door nieuwe initiatieven te helpen oprichten. Draagvlak is hierbij absolute noodzaak, dat begint bij gezaghebbende leraren uit desbetreffende sectoren. Leraren uit die sectoren die hier graag werk van willen maken onder de vlag van Het Lerarencollectief kunnen zich melden bij jan@lerarencollectief.nl of thijs@lerarencollectief.nl om in 2020 mogelijkheden tot verbreding te verkennen.

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

Op naar het Lerarencollectief

Nieuwsbrief #5 – 13 september 2019

We gaan het samen zelf doen.

Beste collega’s,

De financiering voor het kwartiermakerschap van het Lerarencollectief is rond. Komend schooljaar zullen wij ons in gaan zetten om te komen tot brede beroepsgroepvorming van leraren.

De resterende maanden van 2019 gaan we met jullie in gesprek over de op- en inrichting van een nieuw Lerarencollectief aan de hand van de vier pijlers die we eerder formuleerden (zie bijlage). Of dat nu in een lerarenkamer na schooltijd is, of tijdens een studiedag, via de digitale weg of in levenden lijve. We komen graag naar jullie toe, of je nu met drie, dertig of driehonderd collega-leraren bent, waar dan ook in Nederland. Mail ons op thijs@lerarencollectief.nl en jan@lerarencollectief.nl en we zullen zo snel mogelijk een afspraak met jullie maken. Wil je een actieve rol binnen het Lerarencollectief? Mail dan ook!

Wij zijn ons terdege bewust van de ingewikkelde opdracht die ligt in een strategisch en politiek ingewikkeld krachtenveld, maar zijn er ook van overtuigd dat dit het moment is om door te pakken en dat het leraren zélf moeten zijn die dit gaan doen. PO in actie heeft een collectief bewustzijn ten aanzien van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden aangewakkerd en de beroepsgroep meer verenigd dan ooit tevoren. Om die collectieve en professionele autonomie nu door te trekken op landelijk onderwijsinhoudelijk- en onderwijsbeleidsniveau, wordt het tijd om ons via het Lerarencollectief verder te verenigen, waarbij van/voor/door de leraar het belangrijkste uitgangspunt is in plaats van een goedkope reclameslogan. Van speelbal naar speler, die beweging is wat ons betreft niet te stoppen en zal leraren op ieder niveau sterker in positie brengen. Een broodnodige ontwikkeling wanneer het draait om het lerarentekort, het beroepsbeeld en onderwijskwaliteit.

Als financiering hebben we een compensatie afgesproken met het ministerie van OCW voor in totaal 0,8fte in de L14-schaal trede 10 (cao po 2018), waarschijnlijk het goedkoopste door een ministerie vergoed kwartiermakerschap ooit. Tevens hebben we via het ministerie een werkbudget tot onze beschikking om gemaakte extra kosten te kunnen declareren. De financiering vanuit OCW loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020 en steunt op drie voorwaarden:

 • Het verstevigen van de achterban, waaronder het bezoeken van scholen en opzetten van de communicatie met leraren;
 • Het oprichten van een rechtspersoon, waaronder het opstellen van de statuten, en;
 • Het opstellen van een strategisch plan voor de toekomt van het Lerarencollectief.

Met jullie input zijn we ervan overtuigd dat we met het Lerarencollectief een succesvolle stap kunnen zetten in adequate beroepsgroepvorming van leraren. Van speelbal tot speler: We gaan het samen zelf doen!

Groet Thijs Roovers en Jan van de Ven

 Download de bijlage

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

Lerarencollectief – De volgende stap #2

Nieuwsbrief #4 – 29 mei 2019

We gaan het zélf doen.

Het Lerarencollectief gaat van de kant.
Vandaag zijn wij, Thijs Roovers en Jan van de Ven, tot een overeenkomst gekomen tot facilitering vanuit OCW om de opstart van een brede beroepsvereniging van leraren mogelijk te maken, nadat eerder ongeveer 11000 collega-leraren hun steun uitspraken om te komen tot duurzame beroepsgroepvorming van, voor en door de leraar zelf.

Met beroepseer als fundament en de vier pijlers Beroepskwaliteit, Betrokkenheid door directe inspraak, Informeren en Vertegenwoordiging zullen we ons in eerste instantie op het primair onderwijs richten en tegelijkertijd de mogelijkheden in andere sectoren verkennen. Het liefst in samenwerking met collega’s, beroeps- en vakverenigingen uit de desbetreffende sectoren.
Uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat de krachtigste beroepsvereniging een gremium is waar álle leraren zich thuis voelen.

Vanaf 1 augustus zullen wij, met het discussie-document in de hand, leraren en eenieder die kan bijdragen aan de ontwikkeling van Speelbal naar Speler opzoeken om een rechtspersoon in de steigers te zetten die voldoet aan de taak, de wensen en uitdagingen die er vanuit onze beroepsgroep liggen.

Het is nu of nooit wat ons betreft. We hopen blijvend te kunnen bouwen op jullie steun, expertise en actieve bijdragen. Samen gaan we het zélf doen.

Groet,

Thijs en Jan

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

Lerarencollectief – De volgende stap

Nieuwsbrief #3 – 14 mei 2019

Binnen zes weken haalden we de door onszelf gestelde drempel van 10000 steunbetuigingen om met het Lerarencollectief aan de slag te gaan. Beroepsgroepvorming van, voor en door leraren, maar dan ook écht. De dag na de 10000e leraar, stuurden we een brief aan minister Slob om snel om tafel te gaan om kaders te stellen met betrekking tot taak, ruimte en ondersteuning. Hierbij zijn organisatorische en financiële steun tenminste in de opstartfase wat ons betreft voorwaardelijk. Op maandag 20 mei spreken Thijs Roovers en Jan van de Ven met de betrokken ambtenaren in de Hoftoren in Den Haag. Daar zullen we onderstaande voorleggen.

Proces
Om beroepsgroepvorming daadwerkelijk van, voor en door leraren te laten zijn, willen we geen in-beton-gegoten plan voorleggen. We willen de scholen in en in gesprek met collega-leraren om naar een levensvatbare beroepsvereniging te werken. Hier willen we de tijd voor nemen. Tot op heden is elke poging om te komen tot brede beroepsgroepvorming schromelijk mislukt. Ook wij denken dat het geen sinecure is om dit project te laten slagen. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat leraren uiteindelijk gediend zijn bij een lerarencollectief. Dit document dient wat ons betreft als startpunt voor de inhoudelijke formatiefase die we graag willen vormgeven. We willen vanaf augustus de scholen in om daar met leraren het gesprek aan te gaan over de pijlers en de uiteindelijke organisatie, zowel in lijfelijke als digitale vorm. Op deze manier willen we toewerken naar een beroepsvereniging die per 1-1-2020 van start kan gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat dit moet lukken, met het besef dat een beroepsvereniging na effectuering de tijd moet krijgen om te groeien.

Pijlers
Uiteindelijk draait beroepsgroepvorming wat ons betreft om beroepseer: het is aan leraren zelf om de eer van hun vak hoog te houden. Als de spil in het onderwijs is het voor leraren tijd om zich op een laagdrempelige manier te verenigen rondom deze beroepseer. Wij stellen voor om het Lerarencollectief te bouwen op vier pijlers die juist daarop rusten:

• Beroepskwaliteit
Leraren gaan zelf over de beroepsstandaarden. We stellen ze samen, bij en vast. Leraren gaan erover wie zich leraar mag noemen, op die manier bewaken we samen de beroepskwaliteit ook in tijden van schaarste en tekorten, zonder dat ons beroep de uitverkoop in gaat. Leraren organiseren zichzelf binnen professionalisering en maken daarbij gebruik van kennis en kunde die aanwezig is binnen het rijke lerarencollectief. Hierbij zoekt het lerarencollectief veelvuldig samenwerking met partners als de MeetUp-bewegingen, ResearchEd, LOF en de lerarenopleidingen. Het lerarencollectief zoekt samenwerking met lerarenopleidingen om gezamenlijk te staan voor de kwaliteit van opleidingen en toekomstige collega’s. Het Lerarencollectief bewaakt dat het Hoe en Waarom in ons onderwijs op scholen en bij leraren belegd blijft. De autonomie van leraren en scholen is een groot goed.• Informatievoorziening
Het Lerarencollectief zorgt via een digitaal platform voor (thematische) informatievoorziening voor alle leraren als het gaat om beroepskwaliteit en onderwijsbeleid, vooral waar dat de beroepsuitoefening raakt. Inhoudelijke informatie, informatie aangaande het proces en informatie rondom relevante (politieke) besluitvorming. Het lerarencollectief werkt open en transparant.• Betrokkenheid door directe inspraak
Het Lerarencollectief zorgt via het te ontwikkelen digitale platform voor mogelijkheid tot directe inspraak, hierbij geldt one-man/woman-one-vote. Met behulp van enquêtes, polls, open discussies, etc neemt het lerarencollectief waar mogelijk stelling met betrekking tot (nieuwe) beleidsambities of onderwijsinhoudelijke thema’s als de situatie daarom vraagt.• Vertegenwoordiging
Het Lerarencollectief neemt de vertegenwoordigende functie voor leraren op zich aan overlegtafels aangaande onderwijsbeleid, -kwaliteit en –inhouden. Deze functie accepteert het Lerarencollectief pas wanneer er minimaal 10% van de leraren in de desbetreffende sector aangesloten zijn bij de nieuw op te stellen beroepsvereniging. Vertegenwoordiging wordt per sector vormgegeven door gekozen leraren die voor een vaste periode zitting nemen in een Lerarenraad, het vertegenwoordigend orgaan van het lerarencollectief. Alle leden van het lerarencollectief kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen, alle leden van het lerarencollectief zijn hiervoor stemgerechtigd.

Sectoren
Gezien de afkomst van de inmiddels bijna 11000 aanmeldingen, zien we ons genoodzaakt om focus aan te brengen binnen de opstart van het collectief zoals we dat voor ons zien. Wij denken dat een nieuw te vormen beroepsvereniging op dit moment het meest kansrijk is binnen het Primair Onderwijs (PO), ongeveer 90% van de steunbetuigingen is afkomstig uit deze sector. Ook het ontbreken van gezaghebbende vak- en/of beroepsverenigingen in deze sector, maakt de situatie anders dan bijvoorbeeld in het VO (waar vele vakverenigingen leraren binnen hun vakgebied uitstekend vertegenwoordigen) en het MBO (waar de BVMBO als beroepsvereniging reeds bestaand is en als gesprekspartner door OCW ook als dusdanig erkend wordt). Omdat we ervan overtuigd zijn dat het lerarencollectief pas echt een collectief zal zijn wanneer meerdere sectoren vertegenwoordigd zijn, willen we op zoek naar een tussenvorm. Veel onderwerpen waar het lerarencollectief zich mee bezig zal gaan houden zijn wat ons betreft namelijk sectoroverstijgend van belang. We stellen dan ook voor om de beroepsvereniging vanaf het begin open te stellen voor alle leraren en de vertegenwoordigende functie met een minimaal ledenaantal per sector voorwaardelijk te maken. Op deze manier denken we dat we tegemoet kunnen komen aan de behoefte die er leeft binnen de PO-sector om snel tot vereniging en vertegenwoordiging over te kunnen gaan en bouwen we tijd en ruimte in om binnen de andere sectoren samenwerking en afstemming te zoeken met bestaande beroeps- en vakverenigingen.

Financiering
Om tot beroepsgroepvorming te komen is facilitering in organisatie en financiën een absolute voorwaarde, tenminste in de opstartfase. We stellen voor om voor het schooljaar 2019-2020 informateurs aan te stellen voor 2 á 3 dagen in de week die deze opstartfase vorm gaan geven. Deze informateurs (tevens leraren) plaveien de weg naar formalisering van beroepsgroepvorming voor het primair onderwijs en onderzoeken mogelijke samenwerking met vak- en beroepsverenigingen binnen het VO en MBO. De financiering van de uiteindelijke beroepsvereniging zien wij tweeledig. Leden betalen 10,- per jaar, die betaald mag worden vanuit het persoonlijk professionaliseringsbudget met instemming van de leraar zelf. Gezien de ambitie van het lerarencollectief om Beroepskwaliteit als een van de belangrijkste pijlers neer te zetten, stellen we voor dat leraren op eigen initiatief tot 100% van hun persoonlijke professionaliseringsbudget mogen inzetten voor het lerarencollectief. Op deze manier verwachten we dat het lerarencollectief op den duur onafhankelijk in financiën zal worden. Tot die tijd vraagt het lerarencollectief aanvullende financiële middelen om zijn ambities waar te kunnen maken voor het totale bedrag van een later vast te stellen begroting minus het aantal leden keer tien euro.

Tot slot
Wij voelen een verantwoordelijkheid naar onze collega-leraren om hier het voortouw in te nemen en als informateurs het gesprek aan te gaan met onze collega-leraren in het land. Eerlijk gezegd tegen wil en dank, gezien de druk die hier op staat, de energie die het zal vragen, de geschiedenis van dit onderwerp, de belangenoorlogjes die gevoerd worden en de kop-van-jut-functie die dit met zich meebrengt. Zodra het draagvlak uit de beroepsgroep wegvalt, of de rugdekking vanuit OCW ontbreekt, keren we met alle plezier terug naar onze klas, geven we grif ons falen toe en is het aan anderen om het nog eens te proberen. Ook als er geschiktere kandidaten zijn om als informateur aan de slag te gaan, zullen we ons met plezier terugtrekken. Met het vertrek van René Kneyber zijn we ons ervan bewust dat vertegenwoordiging vanuit andere sectoren dan het PO ontbreekt. Mochten we met facilitering vanuit OCW van de kant kunnen, zullen we hier op korte termijn een oplossing voor zoeken.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle komende ontwikkelingen.

Groet,

Jan en Thijs

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

10.000 steunbetuigingen!

Nieuwsbrief #2 – 26 april 2019

Tienduizend steunbetuigingen! Ruim een maand voor de deadline, op 25 april namelijk, braken we door de magische 10.000-grens, mede dankzij jou! Bedankt voor je vertrouwen. We stoppen nu niet, sterker nog, voor ons is dit een duidelijk signaal: er is een behoefte aan een nieuwe, anders georganiseerde beroepsvereniging.

We hopen dus op nog meer steunbetuigingen, maar gaan tegelijkertijd wel alvast het gesprek aan met het ministerie. Zie hiervoor de brief hieronder. Het zou mooi zijn als jullie deze brief zoveel mogelijk willen delen op social media om de minister te laten zien dat we met veel zijn!

Datum: 26 april 2019, Venray Betreft: Beroepsgroepvorming door Het Lerarencollectief Geachte minister Slob, Op 13 maart jongstleden lanceerden Thijs Roovers, René Kneyber en ondergetekende een initiatief om tot beroepsgroepvorming te komen in het onderwijs: Het Lerarencollectief. Nadat de Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 definitief ter ziele ging, heeft u op 16 januari 2019 een brief “Aan de leraar” geschreven: “De roep om eigenaarschap is gehoord. Leraren verdienen meer ruimte om zelf iets te maken van hun vak en hun beroepsgroep. Het is wat ons betreft echt aan de leraar. (…) Een beroepsgroeporganisatie hoort van leraren zelf te zijn en door leraren zelf opgebouwd te worden. (…) Onder eigen regie en eigen voorwaarden kunnen zij gaan bouwen aan een sterke organisatie. We willen leraren de tijd en de gelegenheid geven om hiermee aan de slag te gaan en zien de initiatieven met vertrouwen en interesse tegemoet.” Uw brief was een reactie op de Verkenning Leraren die Rinnooy Kan op uw verzoek in november 2018 opleverde. Hij oppert in dit advies het aanstellen van informateurs per onderwijssector als eerste stap. U gaf aan geen heil te zien in het aanstellen van informateurs op uw eigen initiatief, “het is echt aan de leraren zelf”. Wij zijn het volledig eens met die voorwaarden, beroepsgroepvorming is het meest kansrijk wanneer dit vanuit leraren zelf wordt vormgegeven en met voldoende draagvlak. Hoewel dat laatste natuurlijk altijd arbitrair is en blijft, hebben we daarom bij de lancering een minimale doelstelling aan steunbetuigingen gesteld: Voor 1 juni 10.000 steunbetuigingen van collega-leraren voor Het Lerarencollectief. Op 25 april gingen we door deze zelfopgelegde barrière heen, wat voor ons het startschot is voor een volgende stap. Graag gaan we met u in gesprek over het mogelijk maken van deze beroepsgroepvorming door leraren zelf en de kaders waarbinnen we voor ogen hebben om op 1-1-2020 daadwerkelijk een lerarencollectief te hebben. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit het moment is om door te pakken, maar eenduidige facilitering in taak, ruimte en ondersteuning is hierbij voor ons onontbeerlijk. “OCW zou organisatorische en financiële steun moeten verlenen”, stelt Rinnooy Kan. Voor onze persoonlijke inzet om tot de broodnodige beroepsgroepvorming te komen is het cruciaal dat deze randvoorwaarden vooraf kraakhelder zijn. Ze vormen een doorslaggevende factor in of en hoe we onze tijd, inzet en energie in Het Lerarencollectief zullen gaan steken. Daarom gaan we graag op korte termijn met u in gesprek. We horen graag van u. Met vriendelijk groet, ook namens Thijs en René, Jan van de Ven
We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle komende ontwikkelingen.

Groet,

René, Jan en Thijs

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

Datum: 26 april 2019, Venray Betreft: Beroepsgroepvorming door Het Lerarencollectief Geachte minister Slob, Op 13 maart jongstleden lanceerden Thijs Roovers, René Kneyber en ondergetekende een initiatief om tot beroepsgroepvorming te komen in het onderwijs: Het Lerarencollectief. Nadat de Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 definitief ter ziele ging, heeft u op 16 januari 2019 een brief “Aan de leraar” geschreven: “De roep om eigenaarschap is gehoord. Leraren verdienen meer ruimte om zelf iets te maken van hun vak en hun beroepsgroep. Het is wat ons betreft echt aan de leraar. (…) Een beroepsgroeporganisatie hoort van leraren zelf te zijn en door leraren zelf opgebouwd te worden. (…) Onder eigen regie en eigen voorwaarden kunnen zij gaan bouwen aan een sterke organisatie. We willen leraren de tijd en de gelegenheid geven om hiermee aan de slag te gaan en zien de initiatieven met vertrouwen en interesse tegemoet.” Uw brief was een reactie op de Verkenning Leraren die Rinnooy Kan op uw verzoek in november 2018 opleverde. Hij oppert in dit advies het aanstellen van informateurs per onderwijssector als eerste stap. U gaf aan geen heil te zien in het aanstellen van informateurs op uw eigen initiatief, “het is echt aan de leraren zelf”. Wij zijn het volledig eens met die voorwaarden, beroepsgroepvorming is het meest kansrijk wanneer dit vanuit leraren zelf wordt vormgegeven en met voldoende draagvlak. Hoewel dat laatste natuurlijk altijd arbitrair is en blijft, hebben we daarom bij de lancering een minimale doelstelling aan steunbetuigingen gesteld: Voor 1 juni 10.000 steunbetuigingen van collega-leraren voor Het Lerarencollectief. Op 25 april gingen we door deze zelfopgelegde barrière heen, wat voor ons het startschot is voor een volgende stap. Graag gaan we met u in gesprek over het mogelijk maken van deze beroepsgroepvorming door leraren zelf en de kaders waarbinnen we voor ogen hebben om op 1-1-2020 daadwerkelijk een lerarencollectief te hebben. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit het moment is om door te pakken, maar eenduidige facilitering in taak, ruimte en ondersteuning is hierbij voor ons onontbeerlijk. “OCW zou organisatorische en financiële steun moeten verlenen”, stelt Rinnooy Kan. Voor onze persoonlijke inzet om tot de broodnodige beroepsgroepvorming te komen is het cruciaal dat deze randvoorwaarden vooraf kraakhelder zijn. Ze vormen een doorslaggevende factor in of en hoe we onze tijd, inzet en energie in Het Lerarencollectief zullen gaan steken. Daarom gaan we graag op korte termijn met u in gesprek. We horen graag van u. Met vriendelijk groet, ook namens Thijs en René, Jan van de Ven
We houden jullie uiteraard op de hoogte van alle komende ontwikkelingen.

Groet,

René, Jan en Thijs

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]

Steunbetuiging gezocht

Nieuwsbrief #1 – 10 april 2019

Beste collega’s,

Als eerste nogmaals dank voor het uitspreken van jullie vertrouwen in het lerarencollectief. We zijn blij en vereerd dat we al met zoveel leraren, leerkrachten en docenten zijn!

Toch zijn we er nog niet. Pas bij 10.000 steunbetuigingen op onze site gaan we echt aan de slag. Om de laatste steunbetuigingen binnen te halen, roepen we jouw hulp in.

Afgelopen woensdag werd het rapport ‘De staat van het Onderwijs’ gepresenteerd en de conclusies zijn kraakhelder: het onderwijs zit in zwaar weer. Een sterke beroepsvertegenwoordiging is, juist nu, hard nodig. Als er straks beslissingen worden genomen m.b.t. de problemen in onze sector, moeten we als beroepsgroep zorgen dat we meebeslissen en niet enkel uitvoerders zijn van beleid dat voor ons bedacht is. Deze tijd vraagt om een leraar die niet langer de speelbal is, maar juist de belangrijkste speler in het onderwijsveld.

Stuur daarom deze mail door naar je collega’s, leg de flyer, in de lerarenkamer en bespreek het morgen als je elkaar treft.

Wij hopen op jouw steun en hulp. Die 10.000 gaan er komen!
Groet,
Jan van de Ven
René Kneyber
Thijs Roovers

 

[newsletter_button id=1 showcount=”true” design=”twitter”]